Vormide loomine interneti lehekülgedel.

Redaktoris Word 97 on olemas tööriistade kogum vormide loomiseks ja nende elementide omaduste etteandmiseks. Vormide mallid, näiteks küsitlusvormid esitletakse interneti lehekülgede targa (Wizard) poolt. Targa abil võib luua põhivormid ning seejärel redigeerida neid vastavalt konkreetsete ülesannetega.

Kui vajalikku vormi ei ole targal olemas, siis võib selle luua sisestades vajalikud juhtimiselemendid. Selleks on vaja üle minna konstruktori režiimi, kasutades selleks punkti View korraldust Form Design Mode. Seejärel tuleb valida vajalikud elemendid ilmunud tööriistaribalt Control Toolbox ja paigutada need vormile.

Ülesanne 1. Loome lihtsa vormi, milles on üks tekstilahter ja kaks nuppu.

 1. Käivitage Microsoft Word 97.

 2. Valige punktist File korraldus New.

 3. Avage lipik Web Pages.

 4. Klõpsake lipiku alampaanis asuval mallil Blank Web Page

 5. Klõpsake korraldusnupul OK.

 6. Valige punktist View korraldus HTML Source.

 7. Trükkige HTML dokumendi teekide <BODY> ja </BODY> vahele järgnev teek:

  <FORM>
  <P>
  <INPUT TYPE=
  "TEXT" WIDTH="28">
  </P>
  <P>
  <INPUT TYPE=
  "SUBMIT">
  </P>
  <P>
  <INPUT TYPE=
  "RESET">
  </P>
  </FORM>

 8. Väljuge HTML koodi režiimist klõpsate tööriistaribal nupule Exit HTML Source.

 9. Klõpsake tööriistaribal asuval nupul: Web Page Preview.

 10. Salvestage HTML dokument kausta nimega: "8 osa 5 tund".

Juhtimiselementide omadusi võib muuta märgistades vastava juhtimiselemendi ja vajutades seejärel tööriistaribal Control Toolbox nupule Properties. (alternatiivina toimib ka topeltklõps vajalikul elemendil)

Tabel: Vormi elemendid ja nende omadused.

Nupud

Button

submit

Aktiveerimisel nupp submit saadab vormi. Vorm võib sisaldada mitut submit nuppu.

reset

Aktiveerimisel nupp reset taastab juhtimiselementide algväärtused.

push

Nupud push ei oma ettemääratletud funktsioone. Igal nupul push võib olla oma kliendi stsenaarium (täidetakse kliendi poolel), mis assotsieerub atribuudiga event (sündmus). Sündmuse tekkimisel (näiteks kui kasutaja vajutas nupule, vabastas selle jne) lülitatakse sisse assotsieeruv stsenaarium (skript).

Autorid peavad osutama nupu push stsenaariumi keele, vaikimisi kasutatavate deklareerimise teel (HTML dokumendi element META). Autorid loovad nupud kasutades tööriistariba juhtimiselementi Button, või juhtimiselementi Input.

Märkus: Autorid peavad pidama silmas, et juhtimiselemendi Button on rohkem võimalusi kui juhtimiselemendil Input.

Lülitid

Check Box

Lülitid (ja raadionupud) on kasutaja poolt juhitavad sisse/välja tüüpi lülitid. Lüliti on sisse lülitatud kui juhtimiselemendil on sisestatud atribuut checked. Kui vorm on ära saadetud, siis ainult lülitid võivad olla aktiivsed. Mitu lülitit võivad vormis korraga kasutada ühe juhtimiselemendi nime. Nii lubavad mitu lülitit kasutajal valida mingile omadusele mitu erinevat väärtust. Lülitite loomisel kasutatakse juhtimiselementi Input.

Raadio-nupud

Option Button

Raadionupud sarnanevad lülititele, välja arvatud juhtudel kui kasutatakse ühte ja sedasama juhtimiselemendi nime, siis on raadionupud teiseteist välistavateks: kui üks nupp on valitud "sisse lülitatud", siis samaaegselt on kõik teised sama nimega nupud "välja lülitatud". Juhtimiselemendi raadionupp loomiseks kasutatakse elementi Input. Kui ükski raadionuppudest, mis kasutavad ühte ja sedasama nime ei ole algselt määratletud, siis on ka lõppkasutaja lehitseja määratlemine, milline nuppudest on sisse lülitatud ettemääramatu. Seega peavad autorid alati veendume selles, et vähemalt üks nuppudest on "sisse lülitatud".

Menüü

Dropdown Box

List Box

Menüüd annavad võimaluse valida väärtuste loendist. Menüü loob element Select kombinatsioonis elementidega Optgroup ja Option.

Tekstiväljad

Text Box

Autorid võivad luua kahte tüüpi teksti sisestamise välju. Element Input loob üherealise juhtimiselemendi. Element Textarea loob mitmerealise juhtimiselemendi. Mõlemal juhul muutub sisestatud tekst jooksvaks väärtuseks.

Text Area

Faili valik

/file select

Seda tüüpi juhtimiselement võimaldab kasutajatel valida faile ja nende sisu võib saata koos vormiga. Juhtimiselemendi File select loomiseks võib kasutada elementi Input.

Varjatud juhtimiselement

hidden control/

Autorid võivad luua ka "nähtamatuid" juhtimiselemente, mille väärtused saadetakse koos vormiga. Tavaliselt kasutatakse sellist tüüpi juhtimiselemente informatsiooni säilitamiseks klient-server infovahetuse korral, mis muidu võib kaduma minna HTTP mittestaatilise loomuse pärast. Varjatud juhtimiselementide loomiseks kasutatakse elementi Input.

juhtimiselement

object

Autorid võivad sisestada vormi üldiseid objekte, millede assotsieeruvad väärtused saadetakse koos teiste andmetega. Objekte loovad autorid juhtimiselemendi Object abil. Juhtimiselementide loomiseks kasutatavad elemendid paigutatakse tavaliselt elemendi Form sisse, aga võivad olla ka väljaspool elemendi Form kirjeldust kui neid kasutatakse kasutajaliidese loomiseks. Pöörake tähelepanu sellel, et juhtimiselement väljaspool vormi ei saa olla "tegev" juhtimiselement.

 

Olemasoleva Wordi dokumendi salvestamine HTML formaati.

Olemasoleva Wordi dokumendi salvestamine HTML formaati on interneti lehekülje loomise lihtsaimaks viisiks. Selle realiseerimiseks ei ole vaja omada mingeid ettekujutusi HTML formaadist. On vaja vaid osata töötada Wordi keskkonnas.

Peale olemasoleva või uue dokumendi loomist võib selle salvestada HTML formaadis. See teostub punkti File korraldusega Save as HTML… Wordi formaadis dokument suletakse ja avatakse taas juba HTML formaadis.

Kui enne teisendamist Wordi dokument ei ole salvestatud, siis väljastatakse teade selle kohta, et mõned Wordi formaadi elementidest kaovad teisendamisel. Seepärast on soovitav eelnevalt kindlasti salvestada dokument Wordi formaadis ja alles seejärel teostada selle teisendamine.

Peale dokumendi avamist Wordi formaadis näeb see välja praktiliselt samamoodi nagu ka kuvamisel lehitsejas. Vajaduse korral võib interneti lehekülge redigeerida ja seejärel salvestada muudatused.

Toodud soovitustest piisab sellest, et teostada lihtsamate Wordi dokumentide, mis ei sisalda keerulisi vormindamise elemente, teisendamist HTML formaati. Teostades teisendamise ja veendudes, et saadud interneti lehekülg sisaldab kõiki vajalikke andmeid ja näeb välja praktiliselt samamoodi nagu esialgne dokument, võib interneti lehekülje loomise ülesande lugeda täidetuks.

Kuid samas võivad üksikud elemendid mida ei toeta HTML keel kaduma minna või muudetud olla. Alljärgnevas tabelis on toodud Wordi dokumendi need elemendid, mis muutuvad või kaovad teisendamise protsessi käigus.

Wordi dokumendi elemendid, mis muutuvad või kaovad salvestamisel HTML formaati.

Wordi dokumendi element

Word → HTML

Teisendamise üksikasjad

Kommentaarid (Comment)

Vt. üksikasjad

Kommentaar, mis on sisestatud punkti Insert korraldusega Comment kaob. Peale dokumendi salvestamist HTML formaadis võib kommentaari uuesti sisestada omistades talle kommentaari laadi "a Comment". Kommentaare ei kuvata HTML dokumendi avamisel lehitsejas.

Šrifti suurus

Vt. üksikasjad

Dokumendi šrift asendatakse vastava suurusega HTML šriftiga. HTML šriftide suurused muutuvad vahemikus 1 - 7. Need arvud ei ole iseenesest šrifti suurused, nad on vaid selleks, et lehitsejale osutada šrifti suhtelisele suurustele. Wordis kujutatakse šrifte suurusega 8 kuni 72 punkti. (72 punkti on teadupoolest võrdne ühe tolliga ehk 72pt=1").

Tekstiefektid: reljeefne tekst (Emboss ja Engrave), varjuga tekst (Shadow), suurtähed (All caps), väikesed suurtähed (Small caps), kahekordne läbijoonimine (Double strikethrough) ja kontuur (Outline).

EI

Tekstiefektid ei säili kuid tekst jääb.

Laadid: rasvane kiri, kaldkiri, allajoonitud kiri ja läbijoonitud kiri.

JAH

Mõned erilised allajoonimise tüübid (näiteks, punktiirjoon) muutuvad pidevaks alljooneks, teised mitte.

Teksti animatsioon.

Vt. üksikasjad

Animatsioonid ei säili, kuid tekst jääb alles. Animatsiooniefektide asemel tuleb HTML dokumendis kasutada nn "jooksev" tekst (Scrolling Text…).

Graafika

Vt. üksikasjad

Kujutised (joonised ja pildid) teisendatakse salvestamisel GIF formaati, kui pildid ei ole juba salvestatud JPEG (JPG) formaadis. Graafilised objektid (WordArt jt. kaovad). Graafilised eraldusjooned teisendatakse eraldusjooneks (<HR>).

Tabulatsioon

JAH

Wordi tabulatsioonisümbolid teisendatakse HTML tabulatsioonisümboliteks, mis on teekides esindatud koodiga &#9. Mõnedes lehitsejates asendatakse tabulatsioonid tühikutega. Seepärast on soovitatav kasutada tabulatsiooni asemel taandeid või tabeleid.

Väljad (Field)

Vt. üksikasjad

Väljade väärtused teisendatakse tekstiks, väljade koodid kaovad. Näiteks kui dokumenti on sisestatud väli DATE, siis kuupäev teisendatakse tekstiks kuid kuupäev ei hakka enam edaspidi uuenema automaatselt.

Sisukorrad ja viited (Index and Tables)

Vt. üksikasjad

Informatsioon säilib ja teisendatakse HTML formaati kuid viited ja sisukorrad ei hakka peale teisendamist uuenema automaatselt kuna nad baseeruvad väljade koodidel. Sisukorras kujutatakse numbrite asemel tärnikesi; need tärnikesed on sisemisteks hüperviideteks, mis võimaldavad kasutajal liikuda interneti leheküljel. Tärnikesed võib asendada ka tekstiga mis osutab hüperviidetele.

Suur esitäht

EI

Suured esitähed kustutatakse. Interneti lehekülje loomise ja redigeerimise keskkonnas võib ühe tähe suurust muutes tuua see esile, märgistades selle ja klõpsides nupule Increase Font Size.

Graafilised objektid: AutoShapes, WordArt jne.

EI

Graafilised objektid ei säili. Interneti lehekülje loomise ja redigeerimise keskkonnas võib kasutada graafilisi vahendeid, sisestades objekte. Objektid teisendatakse GIF formaati.

Valemid, diagrammid jt OLE objektid

Vt. üksikasjad

Objektid teisendatakse GIF formaadis kujutisteks. Nende väline ilme jääb muutumatuks, kuid neid ei saa enam muuta.

Tabelid

JAH

Tabelid teisendatakse kuid parameetrid, mida ei toeta interneti lehekülgede redigeerimise keskkond, ei säili. Värvilisi raami ja vahelduva laiusega raame ei säilitata.

Tabeli laius

Vt. üksikasjad

Vaikimisi on tabelitel peale teisendamist fikseeritud laius. Selleks, et tabelil oleks peale teisendamist suhteline laius peab parameetrile PercentageTableWidth omistama väärtuse 1 (PercentageTableWidth=1) Windowsi süsteemse registri järgmises väljas: 95:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shared Tools\Text Converters\Export\HTML\Options.

Esiletõstmine värviga

EI

Esiletõstmine värviga ei säili.

Muudatused dokumendis (Changes)

EI

Sisestatud muudatused säilivad aga märkused muudatuste kohta kaovad.

Lehekülgede numeratsioon (Page Numbers)

EI

Kuna HTML dokumenti loetakse üheks leheks sõltumata selle pikkusest, siis lehekülgede numeratsioon ei säili.

Lehekülgede tekstivabade äärte suurus (Margins)

EI

Selleks, et säilitada lehekülje esialgset kujundust võib kasutada tabeleid.

Raam lõikude ja sõnade ümber (Borders)

EI

Tabeli raam säilib. Osade eraldamiseks ja interneti lehekülje jaoks tähtsamate esiletõstmiseks võib kasutada horisontaalseid eraldusjooni.

Lehe raam (Page Border)

EI

HTML keeles puuduvad lehe raamide vasted. Lehekülje võib meeldivamaks teha sobiva taustaga. Tabelid võib varustada raamiga. Osade eraldamiseks ja tähtsate lõikude esiletõstmiseks võib kasutada horisontaalseid eraldusjooni.

Päised (Header) ja jalused (Footer).

EI

HTML keeles puuduvad päiste ja jaluste analoogid.

Tavalised ja lõpuviited (Footnote)

EI

 

Tekstiveerud

EI

Veergude loomiseks HTML dokumendis saab kasutada edukalt varjatud võrgustikuga tabeleid.

Laadid

Vt. üksikasjad

Kasutaja poolt määratletud laadid muutuvad teisendamisel füüsiliseks vormindamiseks kui seda toetab HTML. Näiteks, kui kasutatakse rasvast šrifti varjudega, siis rasvane šrift säilib (teisendatakse füüsiliseks vormindamiseks) varjud aga kaovad.

 

Toetudes tabelis toodud andmetele võib mõista dokumendi kuva muutumist formaatide teisendamisel ja võtta vastu vastavad meetmed. Enamustel juhtudel on piisav sellest kui võtta kasutusele tabelis toodud soovitused.